Trajnostne poslovne strategije: Naloga in priložnost kadrovske funkcije

Zagotovo je ena konkretnejših posledic globalne pandemije COVID-19 ta, da so se standardi za poslovanje in vodenje podjetij spremenili. Okrepilo se je zavedanje, da je socialna komponenta ključna za doseganje dolgoročnih rezultatov in vseobsegajočo blaginjo. Ključno vlogo v tem aspektu igra kadrovska funkcija. Le ta ima vse vzvode, da spodbudi in vodi uvedbo trajnostnih poslovnih strategij.

Kadrovska funkcija se mora zavedati svojega (možnega) vpliva in aktivno prispevati k trajnostni usmeritvi in delovanju. S svojo organizacijsko sposobnostjo, znanjem upravljanja s spremembami in skrbjo za kulturo organizacije, igra ključno vlogo pri uvajanju, implementaciji in izvajanju trajnostnih strategij. Kadrovska funkcija ima namreč dostop do vseh ključnih deležnikov, vpeta je v organizacijo na vseh ravneh, in (lahko) vpliva na organizacijske modele, sisteme in procese v organizaciji.

Poslanstvo je bistveno

Vlagatelji, stranke in kandidati na trgu talentov, predvsem pa mlajše generacije so bolj kot kdaj koli prej zainteresirani za zavezanost podjetja okolju, svojim ljudem, vodenju svojega poslovanja na etičen in trajnosten način, skladno s svojim višjim namenom – poslanstvom. Milenijci in predstavniki GEN Z želijo naprimer delovati v podjetjih, ki delijo njihove vrednote, ki presegajo dobičke, in v katerem se počutijo poklicane, da kot del podjetja lahko pustijo svoj pečat v družbi. Kadrovska funkcija ima priložnost / nalogo uskladiti poslanstvo podjetja (purpose), ki presega profitno naravnanost na način, ki pritegne vse zaposlene (in ostale deležnike). Tako lahko pomaga osmisliti delo zaposlenih in obenem osvetliti pozitiven vpliv podjetja ter vsakega posameznika v njem z negovanjem vrednot podjetja in namenskim usmerjanjem kulture podjetja. Skozi poslanstvo, vizijo in vrednote podjetja prakso trajnosti pomaga vpeljati v vse vidike poslovanja, vodenja in delovanja.

Model 4P

Predvsem ima kadrovska funkcija priložnost povezovalca med različnimi deležniki: zaposlenimi, vodstvenimi timi, lastniki in tudi zunanjimi deležniki. Kadrovska funkcija lahko podpre vodstvene time in pomaga s pravimi vprašanji. Modelov je več, vedno bolj se uveljavlja model 4P, ki je prisoten tudi v slovenskem prostoru. Ta se osredotoča na vplive delovanja podjetja skladno z njegovim poslanstvom, gradnjo vpliva na ljudi, vpliva na planet in generiranje dobička.

Model 4 P (purpose, people, profit, planet) pomaga razumeti vpliv na različne deležnike in obenem zagotoviti pogled v prihodnost v smeri kreiranja vrednosti za vse deležnike.

Odločevalce lahko podpre pri odločanju z naslednjimi vprašanji:

 • kaj bi želeli s svojim delovanjem doseči? Zakaj smo tu in kakšen je naš pozitiven vpliv?
 • kaj bodo od rešitve/odločitve imeli ljudje – zaposleni, dobavitelji, stranke?
 • zakaj je za nas profit pomemben, čemu ga bomo namenili?
 • kakšen vpliv ima ta odločitev na planet, naravo, okolje?

Ta model pomaga pri odgovornem odločanju, na vseh področjih, ki so pomembna za trajnostno uspešnost.

Trajnost v interne procese

Učinkovitejše ukrepanje lahko nadalje kadrovska funkcija spodbudi na področjih, na katera lahko podjetja neposredno hitro vplivajo:

 • certificiranje podjetja na področju trajnosti (npr. Pridobitev certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«)
 • določitev pooblaščene osebe za trajnost in usmerjeno izobraževanje le-te (npr. preko inštituta IRDO)
 • vključitev trajnostnih tem v obvezne programe razvoja vodij in/ali zaposlenih
 • oblikovanje priložnosti za zaposlene, da osvetliti svoj pozitiven vpliv v okviru podjetja – interno ali navzven
 • vključitev prizadevanj podjetja za izvajanje trajnostno naravnanih praks ( npr. zmanjševanje ogljičnega odtisa itd. ),  v nagrajevalno shemo za vodstvo, zaposlene ali specifične oddelke, ki imajo največji vpliv. Globalni trendi kažejo, da podjetja vključujejo trajnostne metrike v bonusne sheme vodstvenega kadra (npr. v Evropi 79%).

Zanimanje deležnikov za trajnostne metrike raste

Porast vprašanj s področja trajnostnega poslovanja podjetij, ki jih zastavljajo vlagatelji, lastniki, dobavitelji, partnerji in nove stranke kaže, da so okoljski, družbeni in socialni vplivi organizacije preprosto – pomembni. Kadrovska funkcija ima priložnost predstaviti vse zbrane podatke, analize in poročila, nadgraditi svoje kadrovske prakse ter voditi strategije, ki ustvarjajo priložnosti za zaposlene in gradnjo skupnega pozitivnega vpliva.

Med najbolj vidne trajnostne pobude, ki jih zavedni kadrovski oddelki že vrsto let naslavljajo, se nanašajo na družbene učinke podjetja – zlasti na zaposlene na delovnem mestu, pogodbenike, študente. Številna znana socialna vprašanja predvsem na delovnem mestu, ki jih družbeno zavedni vlagatelji uporabljajo za pregledovanje naložb in uspešnosti podjetij, so neločljivo povezana z vprašanji, kot so na primer:

 • Status zaposlitve. Uspešna podjetja v svoje procese vključujejo kadre na podlagi legalnih oblik sodelovanja, pred očmi imajo zavedanje pomembnosti zavarovanja zaposlenega kot šibkejše stranke v delovnem razmerju. Namreč v kolikor obstajajo elementi delovnega razmerja, morajo podjetja urediti delovnopravno razmerje z ustrezno pogodbo o zaposlitvi, in vsled zagotavljanja psihološke varnosti, ne spodbujati prekarnih oblik zaposlitve. Podjetja naj bi v duhu etičnih poslovnih praks uvedla trdne ukrepe ter dobre prakse za zaščito zaposlenih kot tudi tistih, vključenih v širši dobavni verigi.
 • Pravično plačilo za delo. Plačilo je področje, ki ga tako vlagatelji, prosilci in stranke upoštevajo, da bi ocenili, kako etične so prakse podjetja na področju plačnih politik: ali podjetje izvaja izplačila skladno z veljavnimi predpisi ali obstajajo neenakosti na podlagi spola, rase ali invalidnosti, in kako podjetja to rešujejo. To področje zajema tudi vprašanje prejemkov vodstvenega kadra, nagrajevanje ključnih kadrov in sistem bonitet v podjetju.
 • Raznolikost in vključenost. Raznoliko in vključujoče delovno okolje ceni različne perspektive in prinaša široko paleto veščin in izkušenj, ki jih sicer ne bi bilo mogoče doseči. To vodi do boljšega razumevanja svojih strank, okrepljenega občutka, da vsak šteje – ne glede na spol, starost, izobrazbo, raso ipd., zaradi česar se poveča retencija zaposlenih, kar posledično pozitivno vpliva na ugled, uspeh in dobičkonosnost podjetja.
 • Duševno zdravje in dobro počutje. Pandemija COVID-19 je poudarila potrebo po zavedanju in naslavljanju pomena duševnega zdravja in dobrega počutja zaposlenih. Ključnega pomena je, da podjetja ustvarjajo delovna okolja, ki spodbujajo zdravje in dobro počutje pri delu, saj to zmanjšuje bolniški stalež, pozitivno vpliva na motivacijo in produktivnost.
 • Usklajevanje zasebnega in poslovnega življenja. Pandemija COVID-19 je poudarila tudi potrebo po globljemu zavedanju pomembnosti razmejitve zasebnega in poslovnega življenja, saj je delo od doma močno poseglo v samo dinamiko dela in življenja. Podjetja morajo poskrbeti za ustrezne organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavljajo ustrezen nadzor dela od doma, podprejo usklajevanje delovnih obveznosti z drugimi obveznostmi npr. staršev idr. ter obenem podpreti zaposlene pri ohranjanju ali izboljševanju produktivnosti pri delu v spremenjenih okoliščinah.
 • Zadržanje in negovanje zavzetosti obstoječega kadra. Zavzetost zaposlenih je znan in uveljavljen dejavnik poslovanja, ki vpliva na fluktuacijo zaposlenih, odsotnosti z dela, motivacijo in produktivnost, kar posledično pozitivno vpliva na ugled, uspeh in dobičkonosnost podjetja.
 • Iskanje novega kadra in upravljanje z blagovno znamko delodajalca. Razvijanje jasne blagovne znamke delodajalca ter zaposlovanje in delovanje v skladu z njo kot tudi zaposlovanje na podlagi vrednot, s katerimi naslavlja gradnjo želene kulture postaja vedno bolj pomembno. Trajnost postaja del zaposlovalne politike podjetja  organizacije, njene namensko usmerjene kulture in na trgu talentov ključno orodje v procesu pridobivanja novega kadra.
 • Družbena odgovornost podjetij. Podjetja imajo verjetno že več let vzpostavljene programe družbene odgovornosti, kot so prostovoljstvo v lokalnih dobrodelnih organizacijah, pobude in zbiranje sredstev za namene, ki so v skladu z vrednotami podjetja. Za podjetja je pomembno, da še naprej podpirajo svoje skupnosti  in še naprej vlagajo čas v projekte, ki imajo vrednost ne le za skupnosti, ampak pozitivno vplivajo na zavzetost zaposlenih ter na ugled podjetja.
 • Skrb za okolje. Podjetja se zavedajo svojega vpliva na okolje in v ta namenuvajajo podporne mehanizme za odgovorno ravnanje do okolja, zagotavljajo izobraževanja za zaposlene in se odzivajo na pobude zaposlenih v odgovorno ravnanje do okolja. Naslavljajo smotrno porabo energije, vode, obvladovanje emisij in odpadkov v okolje,  in vseh resursov, ki jih uporabljajo pri delu in na katere imajo tudi sami vpliv.
 • Odgovorno poslovanje. Na področju celostnega etičnega ravnanja in delovanja skladno s smernicami korporativnega upravljanja in etičnega poslovanja imajo podjetja implementirane celostne t.i. »compliance programe« oziroma programe skladnosti, ki zajemajo Kodeks ravnanja zaposlenih (Code of conduct), IT varnost, GDPR, mehanizem opozarjanja in  razkrivanja nepravilnosti (whistleblowing)etične prakse poslovanja, konkurenca in prepoved podkupovanja (anty-bribery policy). Odgovorno poslovanje temelji na kulturi poslovne integritete in etičnega vodenja, ki je pomemben vidik trajnostne poslovne strategije.

Pogled v prihodnost, porast zanimanja deležnikov za trajnostna vprašanja, zagotovo napoveduje nove izzive in priložnosti tako za podjetja, kot tudi za kadrovsko funkcijo. Slednje vnaša prinaša val optimizma, saj nakazuje na jasnejši pogled v prihodnost in s tem odgovornejši pristop do naših prihodnjih generacij.

Avtorica: mag. Katarina Primožič Ramoveš, direktorica področja ljudje in kultura, NIL d.o.o.

Članek je bil izvorno objavljen v HRM reviji, št. 39, apr/maj 2022, letnik 8. Objavljeno z dovoljenjem uredništva.

Prave stvari na pravi način

Na NIL-u ne želimo biti le poslovno uspešno podjetje, ampak si vsak dan prizadevamo, da prispevamo k napredku in pozitivnim spremembam v družbi. Želimo biti podjetje, ki dela prave stvari na pravi način. Zato ni presenetljivo, da je naš slogan “IT za boljše življenje“.

Preberite več